KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu (ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny, tel.: 56 674 21 55)
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Małgorzatą Sapalską - pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 490

Utworzono dnia: 25.05.2018

Dokument wprowadził:
Sławomir Klich

Dokument opublikował:
Sławomir Klich

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

06.06.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

06.06.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

06.06.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

06.06.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

06.06.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

28.05.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

25.05.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

25.05.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych

25.05.2018, Sławomir Klich:

Utworzenie zakładki Ochrona danych osobowych