Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Toruńska 56, 87-162 Lubicz

 

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBICZU

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa:
 • organizację wewnętrzną ośrodka i zakresy działania poszczególnych działów
  i poszczególnych stanowisk pracy,
 • zakres zadań kierownika i głównego księgowego,
 • zakres upoważnień udzielonym pracownikom,
 • zasada kontroli wewnętrznej,
 • zasada planowania pracy.

§2

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki pracy, zapewnia warunki sprawnej organizacji oraz praworządne i efektywne jego funkcjonowanie.
 2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników ośrodka.
 3. Obsługę w zakresie spraw prawnych ośrodka zapewnia Radca Prawny w ramach zakupionych usług prawnych lub zatrudnionego w ramach etatu.

§3

 1. W skład ośrodka wchodzą działy, w skład działów zespoły  i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Pracą działów kieruje Kierownik ośrodka.
 3. Kierownik może powierzyć wyznaczonemu pracownikowi koordynowanie prac poszczególnych działów, czy zespołów.
 4. W skład ośrodka wchodzą następujące działy, zespoły,  samodzielne stanowiska pracy:
 1. Dział Księgowości
 • Główny Księgowy
 • księgowa
 1. Dział Pomocy Społecznej
 • Koordynator
 1. Zespół pomocy środowiskowej
 • pracownik socjalny
 1. Zespół usług opiekuńczych
 • opiekun środowiskowy
 • Stanowisko-Specjalista z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych
 1. Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • realizator dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 1. Dział Świadczeń Rodzinnych
 • koordynator
 • realizator świadczeń rodzinnych
 • realizator funduszu alimentacyjnego
 1. Dział Wsparcia Rodziny
 • koordynator
 • asystent rodzinny
 • asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • specjalista- min. psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta uzależnień
 1. Zespół Interdyscyplinarny
 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pracownik socjalny – ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 1. Klub Integracji społecznej „ Nad Drwęcą”
 • koordynator
 • stanowisko - merytoryczne
 1. Obsługa Interesanta
 • pracownik socjalny ds. obsługi interesanta i kadr
 • kierowca
 1. Dział obsługi prawnej i psychologicznej
 • Radca prawny
 • Psycholog

§4

 1. ZASADY I TRYB PRACY OŚRODKA
 1. Główny  księgowy, koordynatorzy, wyznaczeni pracownicy do koordynowania działań są odpowiedzialni przed kierownikiem za wykonanie powierzonych zadań a w szczególności za:
 • zgodność z prawem przygotowanych aktów prawnych,
 • wnioskowanie, inicjowanie lub opracowanie projektów niezbędnych zdarzeń, decyzji, postanowień w zakresie prowadzonych spraw,
 • właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
 • nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez pracowników działów i zespołów,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami z zakresu kompetencji działu.

§5

 1. Pracownicy przygotowujący załatwianie spraw ponoszą odpowiedzialność za:
 • dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych obowiązujących w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisów z zakresu prowadzonych spraw,
 • przestrzeganie terminów załatwiania spraw,
 • prawidłowe przytaczanie w projektach decyzji, wywiadach i innych dokumentach nazw, imion, nazwisk, obliczeń itp., danych istotnych dla ustalenia uprawnień do przyznawanych świadczeń,
 • gromadzenie właściwych załączników do załatwiania spraw,
 • właściwe i rzetelne załatwianie interesantów, kierowanie się dobrem osób z poszanowaniem ich godności i podmiotowości,
 • należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt oraz dokumentów, zbiorów, przepisów,
 • przestrzeganie zasad postępowania  zapewniających zachowanie tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych podopiecznych, klientów, interesantów.

§6

 1. Celem wykonywanie powierzonych zadań, pracownicy wykonują następujące ogólne działania i czynności:
 • dokonują analizy, oceny, prognoz środowiskowych i na ich podstawie opracowują projekty planów rozwoju infrastruktury społecznej oraz tworzą programy  osłonowe, których celem jest minimalizowanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom a także polepszanie warunków życia społecznego  mieszkańców gminy,
 • wnioskują o przygotowanie aktów prawnych tj. uchwał, zarządzeń itp.,
 • współdziałają w zakresie wykonywania zadań z innymi organizacjami, jednostkami i instytucjami,
 • rozpatrują i przygotowują projekty załatwiania interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli,
 • prowadzą zbiór przypisów prawnych i innych aktów prawnych, dotyczących zakresu pełnionych obowiązków,
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe,
 • przygotowują projekty decyzji administracyjnych.

 

III.        PODZIAŁ ZADAŃ W OŚRODKU

§7

 1. Kierownik ośrodka odpowiedzialny jest za:
 • organizację pracy w ośrodku,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • właściwą realizację zadań wykonywanych przez ośrodek,
 • określenie polityki i strategii funkcjonowania ośrodka,
 • kontrolę wewnętrzną,
 • prowadzenie gospodarki funduszami,
 • prowadzenie gospodarki kadrami i funduszem płac,
 • prowadzeniem spraw związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów, karaniem i nagradzaniem pracowników ośrodka,
 • nadzorowanie załatwiania interpelacji, wniosków skarg, odwołań,
 • opracowanie lub zatwierdzenie planu działań,
 • reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.
 1. W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.
  Pracownik zastępujący Kierownika GOPS w czasie jego nieobecności, upoważniony jest w tym czasie do należytej dbałości o dyscyplinę pracy  w Ośrodku, podejmowania decyzji w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, podpisywania pism i korespondencji w sprawach funkcjonowania ośrodka, sprawozdań, informacji, odpowiedzi na skargi itp.
 2. W czasie obecności kierownika decyzje administracyjne podpisuje upoważniony odrębnym pismem  pracownik.
 3. Zakres kompetencji pracownika zastępującego określony jest  w pracowniczym zakresie czynności.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES STANOWISKOWY OŚRODKA

§ 8

 1. Dział Księgowości
 1. Stanowisko – Główny księgowy
 • organizację i obieg dokumentacji finansowania w ośrodku,
 • kierowanie rachunkowością ośrodka ,
 • opracowanie analiz, sprawozdań finansowych i wniosków na tej podstawie,
 • dekretację otrzymanych dokumentów finansowych,
 • dekretację dokumentów wg obowiązującego planu kont w ich zatwierdzanie do wpłaty,
 • dekretację i księgowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie do systemu informatycznego,
 • zgodność formalno-prawną dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie projektu budżetu ośrodka i nadzór nad jego realizacją,
 • sporządzenie sprawozdań o dochodach i wydatkach- bilansu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wyposażenia,
 • rozliczenie inwentaryzacji,
 • naliczenie rozliczenie funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. Stanowisko – księgowa
 • wykonywanie przelewów bankowych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • numerowanie oraz dekretowanie dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników oraz aktualizowanie ich zadłużenia,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie spraw merytoryczno-finansowych dotyczących realizowanego projektu,
 • analizowanie i księgowanie płac oraz rozliczanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

 

 1. Dział pomocy społecznej.
 1. Stanowisko- koordynator
 • koordynowanie pracy działu pomocy społecznej w tym nadzór merytoryczny nad pracownikami socjalnymi i opiekunami środowiskowymi i specjalistami w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale terenowych przedstawicieli społecznych (tj. radny, sołtys) oraz instytucji samorządowych,
 • rozeznanie potrzeb środowisk i  ich zaspokajanie,
 • opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych,
 • przekładanie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązującej przepisami dokumentacji ,
 • współdziałanie z samorządem  terytorialnym (Rada Gminy) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania pomocy,
 • współpraca z Prokuratorom  Rejonowym, Organami Policji i Sądem ze szczególnym uwzględnieniem kuratorów sądowych,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych wspierających działalność w sferze pomocy społecznej,
 • nadzorowanie pracy działu pomocy społecznej i zespołów,
 • nadzorowanie i organizowanie  pracy nad osobami zajmującymi stanowiska opiekuna środowiskowego  i specjalisty z  zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • prowadzenie, sporządzenie pełnej sprawdzalności wymaganej przez instytucje nadrzędne  lub współpracuje w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. Zespół pomocy środowiskowej
 1. Stanowisko – pracownik socjalny
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale terenowych przedstawicieli społecznych (tj. radnych, sołtys) oraz instytucji samorządowych,
 • rozeznanie potrzeb  środowiska i organizacja ich zaspokajania,
 • opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych,
 • przekładanie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązującej przepisami dokumentacji względnie zleconej,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym (Rada Gminy) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania pomocy,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej,
 • prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi,
 • udział oraz czynne uczestnictwo w szkoleniach i kursach dot. sfery pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 1. Zespół usług opiekuńczych
 1. Stanowisko- opiekun środowiskowy
 • dbanie o higienę podopiecznych – codzienna toaleta, podawanie leków, zgłaszanie wizyt lekarskich wraz z wykupieniem leków,
 • dbanie o czystość pomieszczeń mieszkalnych oraz o odzież podopiecznych  i bieliznę pościelową,
 • rozpalanie w piecu, przygotowanie i przyniesienie opału oraz wody pitnej,
 • sporządzanie zakupów artykułów spożywczych,
 • załatwianie spraw urzędowych podopiecznych lub pomoc w ich załatwianiu,
 • przygotowanie posiłków lub ich dostarczenie ze stołówki,

 

 1. Stanowisko-Specjalista z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych
 • realizacja usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wynikających z rodzaju ich schorzenia.
 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia podopiecznych.
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • pielęgnacja jako wsparcie procesu leczenia.
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu w tym rehabilitacja ruchowa, fizjoterapeutyczna, logopedyczna, psychologiczna, itp.

 

 1. Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 1. Stanowisko- Realizator dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
 • rozpatrywanie wniosków,
 • wprowadzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego do komputerowej bazy danych,
 • przygotowanie, opracowanie i właściwa dystrybucja decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie właściwych rejestrów,
 • przygotowanie, gromadzenie i obserwacja danych osobowych,
 • udział i czynne uczestnictwo w szkoleniu, kursach dotyczących wykonywanych zadań i obowiązków.

 

 1. Dział Świadczeń Rodzinnych
 1. Stanowisko – koordynator
 • koordynowanie pracą zespołu osób zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
 • realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W tym prowadzenie pełnej dokumentacji.
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dotyczącymi klientów GOPS, zgodnie z przepisami prawa, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji,
 • koordynowanie i monitorowanie sprawozdawczości GOPS wymaganej przez instytucje nadrzędne lub współpracujące,
 • udział i czynne uczestnictwo w szkoleniach, kursach dotyczących wykonywania zadań i obowiązków,
 • wykonywanie obowiązków pracownika- realizatora świadczeń rodzinnych w ramach zastępstwa, gdy osoba będąca realizatorem świadczeń rodzinnych jest chora lub z powodu innych nieobecności.

 

 1. Stanowisko – realizator świadczeń rodzinnych

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym:

 • przyjmowanie wniosków w zakresie  świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • rozpatrywanie wniosków,
 • przygotowywanie, opracowanie i właściwa dystrybucja decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie właściwych rejestrów,
 • przygotowanie, gromadzenie, opracowanie i ochrona danych niezbędnych do realizacji zadań i obowiązków.
 1. Stanowisko – realizator funduszu alimentacyjnego

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym:

 • przyjmowanie wniosków w zakresie  świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • rozpatrywanie wniosków,
 • przygotowywanie, opracowanie i właściwa dystrybucja decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie właściwych rejestrów,
 • przygotowanie, gromadzenie, opracowanie i ochrona danych niezbędnych do realizacji zadań i obowiązków.
 1. Dział Wsparcia Rodziny
 1. Stanowisko  – koordynator
 • monitorowanie i kontrolowanie dokumentacji z pracy asystenta rodziny,
 • koordynowanie pracy asystentów rodziny,
 • zapewnienie pomocy i wsparcia asystentom rodziny realizujących asystenturę w szczególności w trudnych środowiskach lub sytuacjach kryzysowych,
 • koordynowanie współpracy asystentów rodziny ze specjalistami z innych jednostek wspierających rodzinę w szczególności z kuratorami sądowymi,
 • opracowywanie harmonogramów pracy (system zadaniowy) asystentów rodziny,
 • wskazywanie asystentom rodziny środowisk wymagających asystentury,

 

 1. Stanowisko  – asystent rodzinny
 • opracowywanie i realizacja we współpracy z rodziną planu pracy,
 • terminowe i staranne prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z rodziną zgodnie z przepisami i zaleceniami przez Kierownika GOPS,
 • udzielanie rodzinom pomocy i wsparcia w poprawie ich sytuacji życiowej,
 • diagnozowanie sytuacji rodzinnej,
 • współpraca z pracownikiem socjalnym realizującym pracę socjalną w rodzinie,

 

 1. Stanowisko – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • praca z osobami niepełnosprawnymi zmierzająca do umożliwienia im niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym,
 • świadczenie osobistej pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest w stanie wykonywać samodzielnie,

 

 1. Zespół – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 1. Stanowisko - pracownik socjalny
 • ustalenie źródła kryzysu klienta,
 • ustalenie potrzeb osoby przebywającej bądź zgłaszającej się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • określenie stanu psychicznego klienta oraz społecznych skutków kryzysu,
 • niesienie kompleksowej pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • udzielanie poradnictwa kompleksowego,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • opracowanie z klientem kontraktu oraz monitorowanie jego realizacji,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie dokumentacji podejmowanych czynności,
 • zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację,
 • zapobieganie i powstrzymywanie przemocy w rodzinie,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom poszkodowanym,
 • łagodzenie skutków przemocy i rozwiązywania problemów wtórnych związanych  z dezorganizacją życia osobistego i rodzinnego,
 • współpraca z instytucjami na rzecz klienta,
 • pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej zgodnie z harmonogramem dyżurów,
 • stały monitoring osób i rodzin zagrożonych kryzysem,
 1. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających  z doświadczania przemocy,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 

 1. Specjalista min. psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta uzależnień.
  Zakres obowiązków wynika z rodzaju zajmowanego stanowiska.

 

 1. Zespół Interdyscyplinarny
 1. Stanowisko – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 

 1. Stanowisko pracownik socjalny – ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 1. Klub Integracji społecznej „Nad Drwęcą”
 1. Stanowisko – koordynator
 • zarządzanie projektem,
 • nadzór nad sprawną realizacją działań projektu zgodnie z budżetem  i harmonogramem,
 • nadzór nad promocją i rekrutacją uczestników projektu,
 • ocena okresowa uczestników projektu,
 • kontrola i stały monitoring dokumentów dotyczących działań pracowników projektu,

 

 1. Stanowisko – merytoryczne

 

 1. Obsługa Interesanta
 1. Stanowisko - pracownik socjalny ds. obsługi interesanta i kadr
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, świadczeń pomocy społecznej, wydanych decyzji administracyjnych oraz innych rejestrów wymaganych organizacyjnie,
 • przygotowanie dokumentów księgowych do realizacji (tj. opisywanie not, rachunków, faktur itp.) pod względem merytorycznym,
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego (pisma wpływające i wychodzące – dokonywanie podziału korespondencji),
 • bieżąca obsługa biura interesanta,
 • dokonywanie zakupów biurowych i BHP,

 

 1. Stanowisko - kierowca
 • bieżąca obsługa samochodu marki Opel Combo, realizacja wyjazdów terenowych z pracownikami merytorycznymi,
 • dbanie o stan techniczny i czystość powierzonego pojazdu oraz porządek  w garażu.
 • prawidłowe prowadzenie kart drogowych,
 • codzienne odbieranie z Urzędu Pocztowego w Lubiczu przesyłek pocztowych adresowanych do GOPS oraz odwożenie przesyłek pocztowych do Urzędu Pocztowego we współpracy z Urzędem Gminy w Lubiczu,
 • terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz z obowiązującymi przepisami.

                                                                            

 1. Dział obsługi prawnej i psychologicznej

 

 1. Radca prawny,
 2. Psycholog,

 

 1.  KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

 1. Kierownik i główna księgowa ośrodka zobowiązali się do prowadzenia kontroli wewnętrznej,
 2. Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań efektywności działania a w szczególności:
 • badania efektywności działania realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
 • badania zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
 • ustalania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywania sposobów i środków likwidujących stwierdzone nieprawidłowości,
 • zapobieganie niekorzystnym zjawiskom.

Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej:

 • wstępna – obejmujące badanie zamierzeń, dyspozycji i czynności przed ich wykonaniem oraz projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
 • bieżąca – obejmuje czynności i operacje w toku wykonywania oraz prawidłowości składników majątkowych.

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone wskutek zmian przepisów prawa i statut.
 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
  i obowiązki pracowników reguluje Regulamin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasady wynagradzania pracowników GOPS określa i reguluje Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
 3. W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzona jest lista obecności oraz ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 514
Utworzono dnia: 17.08.2021

Historia publikacji

 • 01.09.2021 07:47, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 17.08.2021 09:19, Administrator
  Dodanie strony: Regulaminy