Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Toruńska 56, 87-162 Lubicz

 

Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBICZU

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową, utworzoną przez Gminę Lubicz działającą na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2
Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się na terenie Lubicza Dolnego.

2. Ośrodek prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Lubicz.

Rozdział 3
Przedmiot działalności

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
  i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji;
 2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 3. doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4. Do zadań działalności podstawowej Ośrodka należy:

 1. udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie;
 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz innych;
 3. prowadzenie pracy socjalnej;
 4. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 5. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 6. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmocnienia sektora ekonomii  społecznej, a także innych grup szczególnego ryzyka;
 7. rozwijanie nowych form pomocy społecznej;
 8. realizacja powierzonych zadań z przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
 9. realizacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 10. realizacja działań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 11. współdziałanie z administracją  rządową, samorządową oraz organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp. w celu realizacji zadań Ośrodka;
 12. podejmowanie innych działań przewidzianych w odrębnych aktach prawnych.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Lubicz.

2. Integralna część Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny.

§ 6. 1. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje ośrodek specjalny w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2. Środki finansowe ośrodka specjalnego gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy Lubicz.

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Lubicz oraz odpowiada za realizację działalności statutowej.

4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Lubicz.

5. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

6. Kierownik składa Radzie Gminy Lubicz coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. Kierownik wydaje w ramach zwykłego zarządu lub w granicach pełnomocnictw: zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

8. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

9. Kierownik Ośrodka może tworzyć stanowiska pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym statucie.

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka, jego strukturę organizacyjną, podział zadań i zakres odpowiedzialności osób pełniących powierzone im funkcje określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 9. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Lubicz.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

3. Plan finansowy opracowuje Kierownik Ośrodka przy pomocy głównego księgowego w oparciu o ustalone w budżecie kwoty dochodów i wydatków i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lubicz.

4. Wprowadza się obowiązek składania sprawozdań z wykonania budżetu w terminach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
Pełnomocnictwa

§ 11. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Lubicz.

2. Osoby upoważnione przez Kierownika Ośrodka działają w granicach ich umocowania.

3. Udzielone pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.

2. Ośrodek może posługiwać się nazwą skróconą: GOPS w Lubiczu.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy Ośrodka oraz danymi teleadresowymi.

§ 13. 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu nadaje Rada Gminy Lubicz.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 663
Utworzono dnia: 17.08.2021

Historia publikacji

 • 01.09.2021 07:46, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 17.08.2021 09:19, Administrator
  Dodanie strony: Statut