Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Zapytanie ofertowe - serwer

Utworzono dnia 31.10.2019

Zapytanie ofertowe

 

(dotyczy zamówienia na dostawę serwera, szkolenie i uruchomienie serwera)
I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubicz Dolny ul. Toruńska 56
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego serwera bazodanowego . Zleceniobiorca na swój koszt zobowiązany jest do montażu serwera w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz do instalacji, uruchomienia zestawu i szkolenia pracowników obsługujących dany sprzęt. Zapytanie obejmuje wyłącznie sprzęt spełniający następujące kryteria
- posiada deklarację CE
- posiada certyfikat ISO 9001 Dla producenta
- sprzęt jest fabrycznie nowy( wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą i wolny od obciążeń osób trzecich )
- bposiada dołączenie niezbędne instrukcje i materiały sporządzone w języku polskim
- posiada minimum 3 letnią gwarancję udzieloną przez producenta lub dostawcę na miejscu u klienta
2. URZĄDZENIA
a. serwer
- Typy obudowy -Stelaż
- Architektura napędów pamięci masowej -   4 szt - SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mieszane użytkowanie, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 3,6 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)  
- Liczba i typ procesorów 1 - Procesor z rodziny Intel® Xeon® E5-2407v2
- Gniazda pamięci 12 (6 moduły DIMM na procesor, 3 kanały z 2 gniazdami na kanał)   -wielkość 32 GB
- Zabezpieczenie pamięci  - Zaawansowane ECCC czyszczenie pamięci SDDC
- Sieć LAN / Ethernet 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45) z opcjami rozbudowy do obsługi dodatkowych 2 interfejsów 1 Gbit/s (RJ45), 
- Kontroler RAID - 4 porty dla wewnętrznych dysków 3 Gbit/s SATA i 3 Gbit/s SAS (opcja ulepszenia za pomocą klucza aktywacji SAS) w macierzy RAID 0/1/10 (Intel C600)
- Kontroler SATA- Intel® C600, 1 kanał SATA do obsługi napędu optycznego
- Wnęki napędów pamięci masowej- 2,5-calowa podstawa (maks. 16 x 2,5) 
- Funkcje systemu BIOS -Narzędzie konfiguracyjne oparte na pamięci ROM Odzyskiwanie BIOS Zapisywanie i przywracanie ustawień BIOS Lokalna aktualizacja BIOS z urządzenia   USB Internetowe narzędzia do aktualizacji głównych wersji systemów Linux Lokalna i zdalna aktualizacja za pomocą narzędzia Server View - menedżer aktualizacji SMBIOS   V2.4Obsługa rozruchu zdalnego PXE Obsługa rozruchu zdalnego iSCSI
- Moc dźwięku (LWAd; 1B = 10 dB)- Minimalny poziom hałasu: 5,76 B (w stanie bezczynności) / 5,76 B (podczas pracy) Typowy poziom hałasu: 6,1 B (w stanie bezczynności) / 6,1 B (podczas pracy)
- Emisja ciepła (maks. konfiguracja)- 2314.8 kJ/h (2194.0 BTU/h)
- System operacyjny Windows 2012 Foundation ROK
- Gwarancja  3 lat NBD Onsite
- czas szkolenia min 5 godz.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.  Zamawiający nie  dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.12.2019
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątka firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , numer NIP 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gopslubicz@home.pl , poczty za pośrednictwem kuriera , lub osobiście do siedziby Zleceniodawcy do dnia 15.11.2019 do godz. 10.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.11.2019 o godz. 12.00 w siedzibie Zleceniodawcy
3. Oferty złożone po terminie dostarczenie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składana zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych oferta na podstawie następujących kryteriów:
1- 90% cena 
2- 10% czas szkolenia
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie będzie informował oferentów. Wyniki dostępne będą w sekretariacie zamawiającego lub na życzenie oferentów zapytania.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 19.11.2019, 15:54