Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres oraz okres świadczenia.
W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych osoba zainteresowana, bądź członek jej rodzinny winni złożyć:

- wniosek bądź podanie o powyższą formę pomocy,
- zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza prowadzącego  ,
- dokument potwierdzający dochody (odcinek lub decyzja z renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach, inne).


Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776,00 zł 
  • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 600,00 zł na każdą osobę.

 

ZAŁĄCZNIKI: