Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

- zakupu żywności,

- leków i leczenia,

- opału,

- odzieży,

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

- pogrzebu

Przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł.

- rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 600,00 zł.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Świadczenie przysługuje osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 600,00 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK STAŁY

Przysługuje osobie pełnoletniej:

- samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776,00 zł.

- pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 600,00 zł.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

- w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 776,00 zł, a posiadanym przez osobę dochodem,

- w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 719,00 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30,00 zł.