Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Ustawa "Za życiem"

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

CELE:

- zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

- zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

- zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,

- zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

- zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- zapewnienia innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Jednorazowe świadczenie

Gmina odpowiedzialna jest za przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie wynosi 4000 zł.

Wsparcie asystenta rodziny

Rodziny z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, w szczególności kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych są uprawnione do poradnictwa w zakresie:

  • doradztwa w zakresie form i miejsc wsparcia,
  • poradnictwa w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
  • pomocy w codziennej organizacji życia rodziny, planowania sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
  • nauki sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
  • doradztwa w zakresie zarządzania budżetem domowym,
  • informowania, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  • pomocy w sprawach urzędowych, wspierania rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomocy w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

W celu uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny, osoby uprawnione powinny złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu pod wskazane poniżej dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

ul. Toruńska 56

87-162 Lubicz

Tel. (56) 674-21-55

Dyrektor:

Anna Sikorska tel: 509-485-704

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodzinny

Dawid Lewandowski tel: 501-957-906

Dział Świadczeń Rodzinnych ( w sprawie jednorazowego świadczenia)

Sabina Weber tel: 506-133-337

 

Informator "Za życiem": https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/