Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Świadczenia rodzinne

ZAŁĄCZNIKI:

								

SR-1

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SR-1Z

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-05

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-06

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-07

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-08

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-10

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-12

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.