Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Świadczenia Rodzinne

Inspektor - koordynator

Sabina Weber
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 3

Inspektor

Michał Piechowicz
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 3

Podinspektor

Marta Grzankowska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 3

Aneta Jacczak
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 3

Pomoc administracyjna

Małgorzata Paciej
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 3

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 • Świadczenie rodzicielskie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny.
 • Świadczenie pielęgnacyjne.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 • Świadczenie wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń rodzinnych, Rada Gminy może ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania - inne świadczenia na rzecz rodziny).

Okres zasiłkowy na który przyznawane są świadczenia rodzinne rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   

W okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. 

 

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złote na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Prawo do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Od 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, osoby których dochód przekracza kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), mogą również otrzymać zasiłek rodzinny, dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę".

Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków w przypadku przekroczenia dochodu rodziny, kwota przysługujących świadczeń wyliczana jest w kwocie różnicy między kwotą przekroczenia kryterium dochodowego rodziny a kwotą przysługujących świadczeń, czyli za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie pomniejszana będzie  o 1,00 zł. Jednakże, świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu "złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Świadczenie rodzicielskie

Od 01.01.2016 r. obowiązują nowe przepisy w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Na wsparcie państwa mogą liczyć matki, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, ponieważ przed urodzeniem dziecka nie pracowały, bądź były zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,  oraz studenci i rolnicy.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu w kwocie 1.000zł miesięcznie przez okres 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu przez 65 tygodni, w urodzenia trojga dzieci podczas jednego porodu przez 67 tygodni, w przypadku czworga dzieci przez 69 tygodni, w przypadku pięciorga i więcej dzieci przez 71 tygodni.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymać także opiekunowie faktyczni dziecka, czyli tacy którzy dopiero wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka. Wyjątkowo osoby te świadczenie rodzicielskie mogą pobierać do 7 roku życia oraz dziecka do 10 roku życia, któremu odroczono obowiązek szkolny. Na tych samych zasadach pobierać mogą matki adopcyjne i zastępcze z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej.

W wyjątkowych sytuacjach pieniądze otrzyma także ojciec, na przykład kiedy matka zmarła lub porzuciła dziecko, bądź skrócenia okresu pobierania rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.

Aby otrzymać świadczenie za pełen przysługujący okres, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenie dziecka, w przypadku złożenia wniosku po tym terminie świadczenie przyznane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie :

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • jednakże zasiłek ten nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS, KRUS lub w innej instytucji.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.406,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz.2082 oraz z 2016r. poz.406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonujących działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej  niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę  oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwotę 764 zł.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 t.j.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz.,1466 t.j.).

ZAŁĄCZNIKI:

								

SR-1

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SR-1Z

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-05

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-06

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-07

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-08

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-10

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-12

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.