Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024

   

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Lubicz do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 101 150,00 zł  (całkowita wartość zadania: 101 150,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

-  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

c) załatwianiu spraw urzędowych

d) nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 26 marca 2024 roku do godz.16:00:

  • pocztą,
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
  • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
     
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

ZAŁĄCZNIKI: