Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

nr tel. 500 280 473

nr tel. 506 133 337

nr tel. 500 280 657

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Magdalena Suchorzyńska-Różycka

inspektor

 

Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • Alimenty od rodzica zasądzone na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody - zaopatrzone w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Bezskuteczna egzekucja alimentów potwierdzona przez organ egzekucyjny. Postępowanie egzekucyjne prowadzone u Komornika Sądowego lub w Sądzie Okręgowym (gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Kryterium dochodowe - miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza netto: 725,00 zł. Dla wniosków składanych na okres świadczeniowy od 1.10.2019r. do 30.09.2020r. wynosi 800,00 zł
 • Uprawniony między 18 a 25 rokiem życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej albo w przypadku posiadania  orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Jeżeli są spełnione powyższe warunki, należy:

 • Pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Zapoznać się z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • W razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:
  • Oświadczenie o formie płatności;                                                                         
  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach  swoich lub innych członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny; 
  • Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
  • Oświadczenie  wnioskodawcy o miejscu zamieszakania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji  ekonomicznej  osób  zobowiązanych  względem osoby  uprawnionej  do aliemntacji, innych niż dłużnik alimentacyjny;
  • Oświadczenie wnioskodawcy  o wysokości  jego składek na ubezpieczenie  zdrowotne  albo składek członka rodziny  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
  • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 
  • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Ww. przepis dotyczący ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w pokoju nr 1.


Wysokość wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500,00zł na osobę uprawnioną.


Na jaki okres przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października br. do 30 września następnego roku kalendarzowego.


Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń w funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy należy składać od sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy):

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego/zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):

 • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
 • jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.


Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 • osoba uprawniona, została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, lub w pieczy zastępczej;
 • osoba uprawniona, zawarła związek małżeński;
 • osobom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie mają zasądzonych alimentów z powodu:
  • śmierci drugiego z rodziców,
  • gdy ojciec dziecka jest nieznany (nie posiadają wyroku sądowego zasądzającego alimenty, a ustawa nie przewiduje świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci).


Fundusz alimentacyjny funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI: