Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Opieka 75+" edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, że realizuje Program „Opieka 75+”  na rok 2023.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2023;
  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2022r. nie były one świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023: 49.842,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka 75+” znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023.