Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Dodatek Mieszkaniowy

Realizator dodatków mieszkaniowych i energetycznych:


tel. 500 280 473

 

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
  • umowę najmu;
  • umowę podnajmu;     
  • umowę użyczenia;
  • akt własności;
  • spółdzielcze prawo do lokalu;
  • wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego.
 • Spełniać kryterium dochodowe:
  • Ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą, np. konkubenci.
  • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się śiadczeń pomocy materialnej dla uczniów , dodatków dla sierpt zupełnyc, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tyt. urodzenia dziecka , pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych , zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej  dla niektórych emerytów , rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia wychowawczego (500+), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systeme pieczy zastępczej(rodziny zastępcze), 0 5m2 
  • Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
  • Obecnie dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 2100,00 zł (brutto), a w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00zł (brutto). 
  • Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone - dodatek mieszkaniowy będzie niższy. Zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekraczasz kryterium.
 • Spełniać normy powierzchni użytkowej:
  • 1 osoba - powierzchnia normatywna - 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  • 2 osoby - powierzchnia normatywna - 40 m (+ 30% = 52 m);
  • 3 osoby - powierzchnia normatywna - 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  • 4 osoby - powierzchnia normatywna - 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  • 5 osób - powierzchnia normatywna - 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  • 6 osób - powierzchnia normatywna - 70 m (+ 30% = 91 m),

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszającą się na wózku, lub jej niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Jeżeli spełnione są powyższe warunki, należy:

 • Udać się z wnioskiem do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz pobrania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia także informację od zarządcy oraz kartę lokalu (nie dotyczy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych).
 • Wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 • Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych   w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin).
 • Osoby opłacające indywidualne rachunki za wodę bezpośrednio do Lubickich Wodociągów dostarczają fakturę za ostatni okres rozliczeniowy.


W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.


Miejsce składania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczy ul. Toruńska 24 

Termin składania

Wnioski należy składać do dnia 30 każdego miesiąca. 


Dodatek energetyczny - nowe świadczenie od 01.01.2014 r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • Posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej;
 • Mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej);
 • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 • Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w GOPS Lubicz - pokój nr 2.
 • Dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.
 • Wypełniony wniosek wraz z umową na dostawę energetycznej należy złożyć w siedzibie GOPS Lubicz pokój nr 2.


W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.


Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.04.2015 r. (Monitor Polski 2015, poz. 377) i w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. wynosi miesięcznie:

 • 10,94 zł dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego;             
 • 15,94 zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego;
 • 18,23 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego. 

ZAŁĄCZNIKI: