Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Czyste Powietrze

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s
w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zwanej dalej „UoŚR”). Do  postępowania w  sprawie wydania  zaświadczenia:

 1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f UoŚR;
 2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25  ust.  3  i  art.  29  UoŚR stosuje się odpowiednio.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia
  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .
 3. Gospodarstwo domowe tworzą:
 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
   od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia
   1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
 3. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
 4. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa
  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.
 6. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
 1. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
 3. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia (projekt tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji):
 • wzór żądania wydania zaświadczenia,
 • wzór zaświadczenia.

Wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej należy umieścić w skrzynce z napisem GOPS zawieszonej na budynku B Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 24 
(budynek Urzędu Stanu Cywilnego)  pok. nr 1 lub 2. w godzinach urzędowania Ośrodka ( od poniedziałku do czwartku w godz. 700-1500 we wtorki do 7 00-1700  oraz w piątki od 700 – 1400)

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 500 280 473  i 500 280 657.

 

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajdziecie Państwo pod adresem

     https://czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: