Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

           

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Lubicz do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 102 510,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W pierwszej kolejności zostaną uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej zostanie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 marca 2024 roku do godz. 14.00

  • pocztą,
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
  • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

O przyjęciu do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 w wersji papierowej  jest dostępna do pobrania w siedzibie GOPS LUBICZ, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56, pok. 2.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: